Home News Rotterdam komt met gratis openbaar vervoer tijdens Black Friday -en sinterklaas weekend

Rotterdam komt met gratis openbaar vervoer tijdens Black Friday -en sinterklaas weekend

© Planetzone

Twee weekenden gratis openbaar vervoer vanaf P+R terreinen

Wie in het Black Friday weekend en het weekend voor Sinterklaas parkeert op een van de vijf grootste P+R terreinen rondom Rotterdam krijgt gratis openbaar vervoer naar de stad. In deze weekenden is er geen treinverkeer van en naar Rotterdam Centraal door geplande werkzaamheden van ProRail. De gemeente en de RET bieden gratis openbaar vervoer aan om ervoor te zorgen dat niet alle bezoekers met de auto naar de binnenstad komen en het centrum bereikbaar blijft.

Gratis openbaar vervoer geldt voor bezoekers die parkeren op een P+R terrein op zaterdag 25 en zondag 26 november en zaterdag 2 december en zondag 3 december. Deze actie geldt op de parkeerterreinen Slinge, Noorderhelling, Meijersplein, Alexander en Kralingse zoom. De P+R parkeerterreinen staan aan de rand van de stad. En vanaf daar is het centrum met het openbaar vervoer binnen 15 minuten te bereiken. Bij het P+R terrein ontvangen bezoekers een kaartje voor het openbaar vervoer.

Bereikbaarheid centrum
Tijdens het Black Friday weekend en het weekend voor Sinterklaas verwachten winkeliers in het centrum veel bezoekers. ”Dit zijn voor ondernemers in de stad cruciale dagen. Rotterdam wordt in deze periode traditioneel druk bezocht door bezoekers van buiten de stad. Als zij allemaal met de auto komen omdat de trein niet rijdt, staat de binnenstad binnen de kortste keren vast. Dan kom je als gezin uit Barendrecht hier niet om gezellig een dagje te winkelen, maar om een dagje in de file te staan”, zegt Vincent Karremans, wethouder mobiliteit. “Gelukkig hebben we goede P+R-voorzieningen en snel openbaar vervoer om de drukte in de stad wat lucht te geven. Vanwege deze uitzonderlijke situatie maken we het ov vanaf P+R terreinen deze weekenden gratis.”

Rotterdamse 5 Day Deals
De gemeente en de RET werken elk jaar samen met de organisatie Rotterdam centrum; het collectief van 320 winkeliers en 70 vastgoed partijen in het centrum om de drukte rondom Black Friday te verspreiden. Directeur van Organisatie Rotterdam Centrum Pauline Buurma: “Het CS ligt er twee belangrijke koopweekenden uit. We zijn dan ook blij dat het gelukt is om gratis ov aan te bieden voor bezoekers die parkeren op een P+R terrein. Daarnaast spreiden we al jaren de drukte door 5 dagen lang deals aan te bieden en mensen te vragen om ook in de ochtend te komen winkelen.”

Slim parkeren bij P+R terreinen
Parkeren bij een P+R terrein is altijd gratis wanneer er wordt doorgereisd met het openbaar vervoer. Het betalen van het parkeergeld gebeurt met een openbaar vervoersbewijs, zoals een ov-chipkaart. De gemeente en de RET willen het gebruik van P+R terreinen meer stimuleren. “Het gebruik van P+R in combinatie met openbaar vervoer richting het centrum van de stad is al een succesvol aanbod.  Samen met de gemeente kijken we nu hoe we dit aantrekkelijker kunnen maken voor verschillende soorten reizigers. Denk bijvoorbeeld aan werkgevers en werknemers. We maken het ov graag zo toegankelijk mogelijk, dit initiatief draagt daaraan bij en zo hopen we nog meer reizigers kennis te laten maken met het gebruiksgemak van het ov,” aldus algemeen directeur van de RET Maurice Unck. ‘ Wethouder Karremans: “P+R voorzieningen zijn ook in de toekomst van groot belang om de drukte in de stad te beperken. Ruimte in Rotterdam is schaars en als we die ruimte optimaal willen benutten moeten we keuzes maken. Een autoluwere binnenstad is zo’n keuze. Om de stad toch goed bereikbaar en veilig te houden, zijn P+R terreinen een blijvende, slimme oplossing voor reizigers die van buiten de stad met de auto komen.”

ENGLISH

Anyone who parks in one of the five largest P+R areas around Rotterdam during the Black Friday weekend and the weekend before Sinterklaas will receive free public transport to the city. During these weekends there is no train traffic to and from Rotterdam Central Station due to planned work by ProRail. The municipality and RET offer free public transport to ensure that not all visitors come to the city center by car and that the center remains accessible.

Free public transport applies to visitors who park in a P+R area on Saturday 25 and Sunday 26 November and Saturday 2 December and Sunday 3 December. This promotion applies to the Slinge, Noorderhelling, Meijersplein, Alexander and Kralingse zoom car parks. The P+R parking lots are on the edge of the city. And from there the center can be reached within 15 minutes by public transport. At the P+R site, visitors receive a ticket for public transport.

Accessibility center
During the Black Friday weekend and the weekend before Sinterklaas, shopkeepers in the center expect many visitors. “These are crucial days for entrepreneurs in the city. Rotterdam is traditionally busy during this period by visitors from outside the city. If they all come by car because the train is not running, the city center will be jammed in no time. Then as a family from Barendrecht you don’t come here for a nice day of shopping, but to spend a day in traffic jams,” says Vincent Karremans, mobility councilor. “Fortunately we have good P+R facilities and fast public transport to relieve the hustle and bustle in the city. Due to this exceptional situation, we are making public transport from P+R sites free these weekends.”

Rotterdam 5 Day Deals
The municipality and RET work together every year with the Rotterdam center organization; the collective of 320 retailers and 70 real estate parties in the center to spread the crowds around Black Friday. Director of Organization Rotterdam Center Pauline Buurma: “The CS will be out for two important shopping weekends. We are therefore pleased that we have managed to offer free public transport to visitors who park in a P+R area. In addition, we have been spreading the crowds for years by offering deals for 5 days and asking people to also come shopping in the morning.”

Smart parking at P+R areas
Parking at a P+R site is always free when traveling by public transport. Parking fees are paid with a public transport ticket, such as a public transport chip card. The municipality and RET want to stimulate the use of P+R areas. “The use of P+R in combination with public transport to the city center is already a successful offering. Together with the municipality, we are now looking at how we can make this more attractive for different types of travelers. Consider, for example, employers and employees. We like to make public transport as accessible as possible, this initiative contributes to this and we hope to introduce even more travelers to the ease of use of public transport,” says general director of RET Maurice Unck. ‘ Councilor Karremans: “P+R facilities are also very important in the future to limit crowds in the city. Space in Rotterdam is scarce and if we want to make optimal use of that space, we have to make choices. A car-free city center is such a choice. To keep the city easily accessible and safe, P+R areas are a permanent, smart solution for travelers who come from outside the city by car.”